Miljö och energi

Miljö och energi är en självklar del i Statens fastighetsverks dagliga förvaltning, såväl i Sverige som utomlands.

Grunden till vårt miljö- och energiarbete utgår från de nationella miljökvalitetsmålen som till exempel begränsad klimatpåverkan, levande skogar, god bebyggd miljö och giftfri miljö.

Miljö

För att nå målen inom miljöområdet är styrning och systematik en viktig framgångsfaktor. Därför är SFV sedan flera år certifierat enligt bland annat ISO 14001 (miljö) och FSC (skogsbruk). SFV har också tagit fram en miljöpolicy som säger att verket ska förvalta sina byggnader, parker, skogar och mark samt utföra byggprojekt med människan och miljön i centrum. Hushållning med naturens resurser och kretsloppsanpassning ska vägleda arbetet till en varaktig hållbar utveckling.

Energi

Det systematiska energiarbetet ska leda till att fastigheternas drift sköts på ett ekonomiskt och effektivt sätt och att SFV:s övergripande miljömål uppfylls. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra driften av våra fastigheter. Tillsammans hjälper alla hos SFV, förvaltare, drifttekniker, projektledare, administrativ personal och specialister till med att uppfylla våra mål: minskad energianvändning i SFV:s byggnader, minskad egenproducerad värme baserad på fossila bränslen och energideklarerade byggnader.

SFV jobbar ständigt med att sänka energianvändningen där så är möjligt och att utnyttja förnybara energikällor. Oljepannor byts ut mot miljövänliga alternativ. Om anslutning till fjärrvärme inte är möjlig kan installation av egna värmeanläggningar för biobränsle, pellets eller flis vara lösningen. Ett annat alternativ kan vara att med värmepumpar ta tillvara värmen i vatten och luft. Vi har ett elavtal som garanterar att den el vi får är producerad av vattenkraft. SFV strävar också efter att vindkraft ska kunna produceras på egen mark.

Statens fastighetsverks energistrategi 2013-2016  (PDF-dokument, 71 kB)

Läs mer om resultatet av vårt arbete i årsredovisningen för 2016.